Hải Phòng, ngày 16 tháng 07 năm 2019
Danh mục các đồ án quy hoạch trên địa bàn quận Đồ Sơn

Chi tiết xem tại đây