Hải Phòng, ngày 11 tháng 12 năm 2019

Thực hiện Công văn số 112/HĐND-VP ngày 28/12/2017 của HĐND huyện về việc giải quyết kiến nghị cụ thể của cử tri tại kỳ họp thứ 6 HĐND huyện khóa XIX; Ủy ban nhân dân huyện giao các phòng, ban, đơn vị thuộc huyện chủ trì, kiểm tra, rà soát, tập trung giải quyết theo thẩm quyền và tham mưu UBND huyện chỉ đạo giải quyết các kiến nghị cụ thể của cử tri, kết quả:....

Báo cáo số 158/BC-UBND ngày 14/6/2018 của UBND huyện