Hải Phòng, ngày 12 tháng 12 năm 2019

Báo cáo số 160/BC-UBND ngày 14/6/2018 của UBND huyện