Hải Phòng, ngày 24 tháng 07 năm 2019

Báo cáo số 160/BC-UBND ngày 14/6/2018 của UBND huyện