Hải Phòng, ngày 23 tháng 02 năm 2019

Thông báo số 01/TB-TĐTD ngày 22/6/2018 củaHội đồng tuyển dụng công chức cấp xã năm 2018 về thời gian hướng dẫn ôn tập vàthi tuyển công chức cấp xã năm 2018