Hải Phòng, ngày 21 tháng 10 năm 2019

Quyết định số 570/QĐ-CT ngày 19/3/2019 về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực thông tin và truyền thông trên địa bàn thành phố Hải Phòng

 

Xem văn bản tại đây.Nội dung thủ tục hành chính lĩnh vực Thông tin và truyền thông thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp huyệnXem văn bản tại đây