Hải Phòng, ngày 21 tháng 10 năm 2019

Quyết định số 615/QĐ-CT ngày 25/03/2019 về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực giáo dục và đào tạo trên địa bàn thành phố Hải Phòng

Xem văn bản tại đây.


Nội dung thủ tục hành chính lĩnh vực Giáo dục và đào tạo thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp huyện

Xem văn bản tại đây