Hải Phòng, ngày 20 tháng 10 năm 2019

Quyết định số 940/QĐ-CT ngày 02/5/2018 về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực tài chính trên địa bàn thành phố Hải Phòng

 Xem văn bản tại đây.

Quyết định số 940/QĐ-CT ngày 02/5/2018 về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực tài chính trên địa bàn thành phố Hải Phòng

Xem văn bản tại đây 


Nội dung thủ tục hành chính lĩnh vực Tài chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp huyện

Xem văn bản tại đây