Hải Phòng, ngày 15 tháng 11 năm 2018
Thông báo số 03/TB-HĐTD ngày 22/6/2018 của Hội đồng tuyển dụng công chức cấp xã năm 2018 về điều chỉnh thời gian tuyển dụng công chức cấp xã năm 2018