Hải Phòng, ngày 23 tháng 02 năm 2019
Thông báo số 03/TB-HĐTD ngày 22/6/2018 của Hội đồng tuyển dụng công chức cấp xã năm 2018 về điều chỉnh thời gian tuyển dụng công chức cấp xã năm 2018