Hải Phòng, ngày 23 tháng 08 năm 2019
Nội dung 11 thủ tục hành chính lĩnh vực Khoa học và Công nghệ thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng

Chi tiết xem
tại đây.