Hải Phòng, ngày 20 tháng 01 năm 2020
Nội dung 11 thủ tục hành chính lĩnh vực Khoa học và Công nghệ thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng

Chi tiết xem
tại đây.