Hải Phòng, ngày 07 tháng 12 năm 2019
Kế hoạch chỉnh trang, ngầm hóa mạng cáp ngoại vi viễn thông trên địa bàn thành phố Hải Phòng năm 2018.pdf