Hải Phòng, ngày 24 tháng 03 năm 2019

Tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới

 

6 tháng đầu năm 2018, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Huyện ủy, Ủy ban nhân dân huyện, chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới trên địa bàn huyện đã đạt được những kết quả nổi bật: Toàn huyện bình quân đạt 16,77 tiêu chí trong đó có 9 xã thực hiện đạt 19/19 tiêu chí; đã phân bổ hỗ trợ xi măng trên địa bàn huyện với số lượng 6.359,48 tấn xi măng, triển khai xây dựng 43,44 km đường giao thông các loại. Tổng số công trình hạ tầng nông thôn mới của 11 xã đăng ký về đích năm 2018 và 9 xã về đích năm 2019 là 62 công trình, trong đó đối với 02 xã về đích năm 2018 là 25 công trình, đến nay đang triển khai thi công 11 công trình, còn 14 công trình sẽ triển khai thi công trong tháng 7; 09 xã phấn đấu về đích năm 2019, tổng số 37 công trình, đã có 05 công trình đang triển khai thi công, 32 công trình đang hoàn thiện hồ sơ và thủ tục lựa chọn nhà thầu và triển khai thi công trong tháng 7/2018.

6 tháng cuối năm, toàn huyện phấn đấu có thêm 3 xã về đích năm 2018 (bao gồm 02 xã đăng ký về đích năm 2018 và 01 xã Đông Hưng chuyển tiếp năm 2017) đạt chuẩn nông thôn mới, đưa số xã đạt chuẩn nông thôn mới là 13/22 xã; bình quân toàn huyện năm 2018 phấn đấu đạt 17,59 tiêu chí trở lên, phấn đấu có 02 thôn của 02 xã đạt tiêu chí thôn nông thôn mới kiểu mẫu. Để đạt được những mục tiêu trên, Ủy ban nhân dân huyện xác định phải tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy đảng chính quyền, sự tham gia tuyên truyền vận động của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội; thường xuyên kiểm tra, giám sát việc tổ chức thực hiện ở các xã; nâng cao chất lượng cuộc vận động “toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”; tranh thủ tối đa các nguồn vốn hỗ trợ từ ngân sách Trung ương, thành phố và doanh nghiệp để đầu tư xây dựng, tập trung cao đẩy mạnh thu ngân sách, tổ chức thực hiện tốt công tác đấu giá quyền sử dụng đất ở các xã, thị trấn để tạo nguồn vốn cho ngân sách huyện, xã đầu tư xây dựng nông thôn mới.

(VT)