Hải Phòng, ngày 21 tháng 10 năm 2019

Quyết định số 1458/QĐ-UBND ngày 27/6/2018 Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực thanh tra trên địa bàn thành phố Hải Phòng.

- Quyết định số 1458/QĐ-UBND.

- Danh mục TTHC Thanh tra.