Hải Phòng, ngày 23 tháng 08 năm 2019
Quy chế cung cấp thông tin tại Văn phòng HĐND và UBND quận.pdf