Hải Phòng, ngày 12 tháng 11 năm 2019
Quy chế cung cấp thông tin tại Văn phòng HĐND và UBND quận.pdf