Hải Phòng, ngày 16 tháng 12 năm 2019
Quy chế cung cấp thông tin tại Văn phòng HĐND và UBND quận.pdf