Hải Phòng, ngày 21 tháng 01 năm 2020
Quy chế cung cấp thông tin tại Văn phòng HĐND và UBND quận.pdf