Hải Phòng, ngày 21 tháng 07 năm 2019
Quy chế cung cấp thông tin tại Văn phòng HĐND và UBND quận.pdf