Hải Phòng, ngày 19 tháng 09 năm 2019
Quy chế cung cấp thông tin tại Văn phòng HĐND và UBND quận.pdf