Hải Phòng, ngày 20 tháng 02 năm 2020
Quy chế cung cấp thông tin tại Văn phòng HĐND và UBND quận.pdf