Hải Phòng, ngày 21 tháng 11 năm 2019
Thông báo số 21/TB-UBND ngày 27/7/2018 của Hội đồng nhân dân huyện thông báo kết quả kỳ họp thứ 7 Hội đồng nhân dân huyện khóa XIX nhiệm kỳ 2016-2021.