Hải Phòng, ngày 08 tháng 12 năm 2019
Quyết định số 3107/2016/QĐ-UBND ngày 13/12/2016 của UBND thành phố Hải Phòng