Hải Phòng, ngày 18 tháng 06 năm 2019
Giấy triệu tập.PDF