Hải Phòng, ngày 18 tháng 10 năm 2018
Giấy triệu tập.PDF