Hải Phòng, ngày 20 tháng 02 năm 2019
Giấy triệu tập.PDF