Hải Phòng, ngày 12 tháng 12 năm 2018
Giấy triệu tập.PDF