Hải Phòng, ngày 10 tháng 12 năm 2019
Thông báo lịch tiếp công dân của Thường trực HĐND huyện năm 2018

Xem chi tiết Thông báo lịch tiếp công dân của Thường trực HĐND huyện năm 2018 TẠI ĐÂY.pdf