Hải Phòng, ngày 07 tháng 12 năm 2019
Thông báo lịch tiếp công dân định kỳ năm 2018

Xem chi tiết Thông báo lịch tiếp công dân của lãnh đạo UBND huyện  năm 2018 TẠI ĐÂY.pdf