Hải Phòng, ngày 20 tháng 07 năm 2019
Kết quả xét tuyển viên chức các đơn vị sự nghiệp giáo dục quận Đồ Sơn

Chi tiết xem tại đây