Hải Phòng, ngày 26 tháng 02 năm 2020
Quyết định số 147/QĐ-STC ngày 28/8/2018 về việc ban hành Quy chế quản lý, vận hành, khai thác hệ thống Một cửa điện tử và Dịch vụ công trực tuyến tại Sở Tài chính


di QĐ 147. VP.signed.pdf