Hải Phòng, ngày 11 tháng 12 năm 2019
Công nhận kết quả trúng tuyển viên các đơn vị sự nghiệp giáo dục năm 2018-Quận Đồ Sơn

Chi tiết xem tại đây