Hải Phòng, ngày 20 tháng 09 năm 2019
Luật Tiếp cận thông tin và Quy chế cung cấp thông tin của Sở Tài chính Hải Phòng


di QĐ 65.VP.signed.pdf

104_2016_QH13_280116.doc