Hải Phòng, ngày 28 tháng 02 năm 2020
Báo cáo số 250/BC-UBND ngày 19/9/2018 của UBND huyện về kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội tháng 9 và 9 tháng; nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu 3 tháng cuối năm 2018.