Hải Phòng, ngày 21 tháng 09 năm 2019

Văn phòng UBND thành phố gương mẫu thực hiện tốt công tác cải cách hành chính

Chiều 26/9, Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Nguyễn Xuân Bình, Trưởng Đoàn kiểm tra số 1, kiểm tra công tác cải cách hành chính (CCHC) nhà nước, công vụ, công chức năm 2018 tại Văn phòng UBND thành phố.


Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Nguyễn Xuân Bình, Trưởng Đoàn kiểm tra số 1 chỉ đạo tại buổi làm việc

Trong thời gian qua, lãnh đạo Văn phòng UBND thành phố thường xuyên quán triệt, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ CCHC tại các cuộc họp giao ban của Văn phòng; các cuộc làm việc với đơn vị, bộ phận liên quan thực hiện nhiệm vụ CCHC. Văn phòng đã hoàn thành đảm bảo tiến độ nhiều nhiệm vụ trong Kế hoạch CCHC nhà nước năm 2018 như: Thành lập Bộ phận Một cửa; cài đặt phần mềm Một cửa, ban hành Quy chế vận hành hệ thống Một cửa điện tử; chuyển đổi việc áp dụng Hệ thống quản lý theo tiêu chuẩn ISO 9001:2015 đối với thủ tục hành chính; tập huấn cán bộ văn thư, quản trị mạng của các đơn vị đầu mối gửi nhận văn bản; ban hành Quy chế đảm bảo an toàn, an ninh thông tin thuộc lĩnh vực CNTT tại Văn phòng...

Tính đến ngày 25/9, Văn phòng nhận được 107 nhiệm vụ UBND thành phố, Chủ tịch UBND giao, đã hoàn thành 77 nhiệm vụ, đang thực hiện 30 nhiệm vụ, dự kiến đảm bảo tiến độ thực hiện nhiệm vụ được giao. Với 9 phòng chuyên môn, 1 ban, Văn phòng đã sử dụng 70 biên chế trên tổng số 75 biên chế được giao. Các công tác thanh tra, kiểm tra CCHC, kỷ luật, kỷ cương công vụ; nâng cao chất lượng đội ngũ công chức, viên chức được quan tâm thực hiện tốt. 


Lãnh đạo Văn phòng UBND thành phố tiếp thu ý kiến của đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực

Trong thời gian tới, Văn phòng UBND thành phố tập trung chỉ đạo, đôn đốc các cơ quan, đơn vị trên địa bàn thành phố tổ chức thực hiện, hoàn thành 100% các mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp CCHC nhà nước đã được xác định tại Kế hoạch CCHC nhà nước thành phố năm 2018; đôn đốc các phòng, ban, chuyên viên Văn phòng xử lý công việc đảm bảo chất lượng, thời hạn; tiếp tục tham mưu UBND thành phố chỉ đạo các Sở, ban, ngành thống kê, trình công bố thủ tục hành chính; tổ chức kiểm tra công tác thực hiện kiểm soát thủ tục hành chính, kiểm tra công tác tiếp công dân và xử lý đơn thư năm 2018 trên địa bàn thành phố; tham mưu UBND thành phố việc thành lập và tổ chức hoạt động của Ban chỉ đạo xây dựng chính quyền điện tử thành phố; phối hợp với các đơn vị liên quan xây dựng Đề án thành lập Trung tâm Phục vụ hành chính công thành phố.

Kết luận tại buổi làm việc, Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Nguyễn Xuân Bình nhấn mạnh: Lãnh đạo thành phố rất quan tâm và đánh giá cao vị trí, tầm quan trọng của công tác CCHC ở Văn phòng UBND thành phố; Văn phòng vừa là cơ quan tham mưu, tổng hợp của UBND thành phố vừa có chức năng quản lý nhà nước. Phó Chủ tịch Thường trực đánh giá cao Văn phòng, trong thời gian qua, đã từng bước nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ công chức; làm tốt công tác sắp xếp tổ chức bộ máy; giúp lãnh đạo thành phố đổi mới trong cách chỉ đạo điều hành; có nhiều sáng kiến, nhiều cách làm hay được các cơ quan Trung ương ghi nhận; qua đó, làm tốt công tác CCHC, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp.

Trong thời gian tới, Phó Chủ tịch Thường trực đề nghị Văn phòng UBND thành phố phối hợp cùng Sở Thông tin và Truyền thông đẩy mạnh kiểm tra, kiểm soát việc công bố, công khai thủ tục hành chính và Văn phòng phải là nơi gương mẫu thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông; tham mưu UBND thành phố việc thành lập và tổ chức hoạt động của Ban chỉ đạo xây dựng chính quyền điện tử thành phố; rà soát, đánh giá cụ thể, triển khai trên thực tế dịch vụ công trực tuyến mức độ 3,4 tại Văn phòng; sắp xếp tổ chức bộ máy theo đúng Nghị quyết của Trung ương và tinh thần chỉ đạo của Thành ủy; phối hợp chặt chẽ hơn nữa cùng các Sở, ngành để thực hiện tốt nhiệm vụ được giao.