Hải Phòng, ngày 24 tháng 10 năm 2019

Sửa đổi một số quy định về giá bán điện

Ngày 12/9/2018, Bộ Công Thương ban hành Thông tư  số 25/2018/TT-BCT sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 16/2014/TT-BCT ngày 29/5/2014 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định về thực hiện giá bán điện.


Thông tư bổ sung quy định về thực hiện giá bán điện đối với khu đô thị, chung cư cao tầng, chủ đầu tư đã bàn giao nhà cho khách hàng nhưng chưa làm thủ tục thanh quyết toán tài sản để bàn giao lưới điện cho ngành điện quản lý; nguyên tắc xác định giá bán buôn điện; đối tượng áp dụng giá bán buôn điện nông thôn; giá bán buôn điện cho chợ; bán điện cho người thuê nhà.

Thông tư có hiệu lực thi hành từ ngày 26/10/2018. Để triển khai tại thành phố Hải Phòng, UBND thành phố giao Sở Công Thương nghiên cứu, hướng dẫn thực hiện theo quy định.

V.H.N