Hải Phòng, ngày 21 tháng 11 năm 2019
 Nội dung các TTHC áp dụng tại cấp huyện trên địa bàn thành phố Hải Phòng

I. Lĩnh vực Nông nghiệp - Phát triển nông thôn
Xem tại đây
II. Lĩnh vực Giáo dục - Đào tạo
Xem tại đây
III. Lĩnh vực Xây dựng
Xem tại đây
IV. Lĩnh vực Tài nguyên - Môi trường
Xem tại đây
V. Lĩnh vực Y tế
Xem tại đây
VI. Lĩnh vực Công thương
Xem tại đây
VII. Lĩnh vực Văn hóa - Thể thao - Du lịch
Xem tại đây
VIII. Lĩnh vực Lao động -Thương binh - Xã hội
Xem tại đây
IX. Lĩnh vực Nội vụ
Xem tại đây
X. Lĩnh vực Giao thông Vận tải
Xem tại đây
XI. Lĩnh vực Tài chính
Xem tại đây
XII. Lĩnh vực Thanh tra (giải quyết khiếu nại, tố cáo)
Xem tại đây
XIII. Lĩnh vực Tư pháp
Xem tại đây
XIV. Lĩnh vực Kế hoạch - Đầu tư
Xem tại đây