Hải Phòng, ngày 17 tháng 11 năm 2019
 Nội dung các TTHC áp dụng tại cấp xã trên địa bàn thành phố Hải Phòng

I. Lĩnh vực Tư pháp

II.Lĩnh vực Tài nguyên và Môi trường

III. Lĩnh vực Văn hoá, Thể thao và Du lịch

IV.Lĩnh vực Giáo dục và Đào tạo

V.Lĩnh vực Xây dựng

VI. Lĩnh vực Giao thông Vận tải

VII. Lĩnh vực Nội vụ

VIII. Lĩnh vực Lao động Thương binh và Xã hội 

IX.Lĩnh vực Nông nghiệp và phát triển nông thôn 

X. Lĩnh vực Giải quyết khiếu nại, tố cáo

XI. Lĩnh vực Công thương