Hải Phòng, ngày 21 tháng 11 năm 2019
Công bố danh mục các TTHC thực hiện tiếp nhận và trả kết quả qua dịch vụ bưu chính công ích

Chi tiết xem tại đây