Hải Phòng, ngày 06 tháng 12 năm 2019

THÔNG BÁO

Phân công nhiệm vụ các chi bộ trực thuộc chuẩn bị nội dung sinh hoạt dưới cờ

Căn cứ Kế hoạch 20/KH-ĐƯ ngày 26/4/2018 của Đảng ủy cơ quan Văn phòng y ban nhân dân thành phố.

Để đảm bảo nội dung t chức nghi lễ chào cờ diễn ra trang nghiêm, ý nghĩa, theo đúng quy định, Đảng ủy cơ quan Văn phòng y ban nhân dân thành phố đề nghị các Chi bộ trực thuộc chuẩn bị nội dung sinh hoạt dưới cờ theo lịch phân công cụ thể như sau:

Thời gian

Chi bộ thực hiện

Thứ 2, ngày 05/11/2018

Chi bộ Kiểm soát thủ tục hành chính

Thứ 2, ngày 03/12/2018

Chi bộ Nông nghiệp, Tài nguyên và Môi trường

Thứ 2, ngày 07/01/2019

Chi bộ Trung tâm Thông tin và Tin học

Thứ 2, ngày 11/02/2019

Chi bộ Xây dựng, Giao thông và Công thương

Thứ 2, ngày 04/03/2019

Chi bộ Ban Tiếp công dân

Thứ 2, ngày 01/04/2019

Chi bộ Quản trị - Tài vụ

Thứ 2, ngày 06/5/2019

Chi bộ Tài chính - Ngân sách

Thứ 2, ngày 03/6/2019

Chi bộ Tng hp

Thứ 2, ngày 01/7/2019

Chi bộ Trung tâm Hội nghị

Thứ 2, ngày 05/8/2019

Chi bộ Hành chính - Tổ chức

Thứ 2, ngày 09/9/2019

Chi bộ Kiểm tra, giám sát và Thi đua, khen thưởng

Thứ 2, ngày 07/10/2019

Chi bộ Văn xã - Nội chính

Thứ 2, ngày 04/11/2019

Chi bộ Nông nghiệp, Tài nguyên và Môi trường

Thứ 2, ngày 02/12/2019

Chi bộ Kiểm soát thủ tục hành chính

Đảng ủy cơ quan Văn phòng y ban nhân dân thành phố đề nghi các chi bộ trực thuộc nghiêm túc thực hiện.