Hải Phòng, ngày 21 tháng 10 năm 2019

Xây dựng Đề án Ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác quản lý thuế đối với cơ sở kinh doanh dịch vụ lưu trú du lịch

Xét đề nghị của Sở Tài chính, Chủ tịch UBND thành phố vừa đồng ý chủ trương xây dựng Đề án “Ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác quản lý thuế đối với cơ sở kinh doanh dịch vụ lưu trú du lịch trên địa bàn thành phố”. Chủ tịch UBND thành phố giao Cục Thuế thành phố chủ trì cùng các Sở Du lịch, Tài chính, Công an thành phố và các cơ quan, địa phương liên quan hoàn thiện Đề án, báo cáo UBND thành phố trong tháng 10/2018.

Cùng với sự phát triển kinh tế - xã hội, ngành du lịch thành phố đã có những bước phát triển đáng kể, góp phần chuyển dịch cơ cấu kinh tế cũng như bộ mặt của thành phố trong những năm gần đây. Bên cạnh những kết quả đạt được vẫn còn những tồn tại, hạn chế trong quản lý nhà nước, trong đó có quản lý nhà nước về hoạt động lưu trú du lịch. Việc quản lý thuế đối với hoạt động kinh doanh dịch vụ lưu trú du lịch trên địa bàn thành phố đã và đang có sự thất thu cả về doanh thu tính thuế và số thuế phải nộp.

Việc xây dựng và triển khai Đề án “Ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác quản lý thuế đối với cơ sở kinh doanh dịch vụ lưu trú du lịch trên địa bàn thành phố” sẽ góp phần khắc phục những tồn tại, hạn chế trong công tác quản lý nhà nước hoạt động lưu trú du lịch, trong đó có công tác quản lý thuế đối với các cơ sở kinh doanh dịch vụ lưu trú du lịch tại Hải Phòng, góp phần chống thất thoát nguồn thu ngân sách nhà nước.