Hải Phòng, ngày 26 tháng 04 năm 2019

Căn cứ Thông tư số 13/2010/TT-BNV ngày 30/12/2010 của Bộ Nội vụ ban hành Quy chế tổ chức thi tuyển, xét tuyển công chức; Quyết định số 2604/2013/QĐ-UBND ngày 30/12/2013 của Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng về việc ban hành Quy chế tổ chức tuyển dụng công chức xã, phường, thị trấn trên địa bàn thành phố; Quyết định số 218/2017/QĐ-UBND ngày 02/02/2017 của Ủy ban nhân dân thành phố về việc sửa đổi, bổ sung Quyết định số 2604/2013/QĐ-UBND ngày 30/12/2013;

Ngày  29/6/2018 Ủy ban nhân dân quận ban hành Kế hoạch số 142/KH-UBND và ngày 02/7/2018 Ủy ban nhân dân quận ban hành Thông báo số 206/TB-UBND về việc tuyển dụng công chức phường năm 2018.

Ủy ban nhân dân quận Kiến An thông báo danh mục tài liệu ôn tập thi tuyển công chức phường năm 2018, cụ thể như sau:

1. Danh mục tài liệu môn thi Kiến thức chung:  Kiến thức chung tiếp thu.docx

2. Danh mục tài liệu môn thi chuyên ngành:

- Chuyên ngành Địa chính - Xây dựng - Đô thị và Môi trưởng: Kiến thức chuyên ngành Địa chính.xls

- Chuyên ngành Tư pháp - Hộ tịch: Kiến thức chuyên ngànhTư pháp.xls

- Chuyên ngành Tài chính - Kế toán: Kiến thức chuyên ngành Tài chính.xls

- Chuyên ngành Văn phòng - Thống kê: Kiến thức chuyên ngành Văn phòng.xls

- Chuyên ngành Văn hóa - Xã hội: Kiến thức chuyên ngành Văn hóa.xls

3. Danh mục tài liệu môn thi Tin học:  Kiến thức Tin học.xls

Các nội dung liên quan đến công tác tổ chức thi tuyển sẽ được thông báo và niêm yết công khai trên Cổng thông tin điện tử quận. Đề nghị các thí sinh thường xuyên cập nhật để nắm bắt thông tin kịp thời.

Lưu ý: Đề nghị các thí sinh dự thi đến phòng Nội vụ quận nhận danh mục tài liệu.