Hải Phòng, ngày 28 tháng 02 năm 2020
Báo cáo kết quả thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới huyện An Dương và 06 xã về đích nông thôn mới năm 2018.


Báo cáo số 310/BC-UBND ngày 09/11/2018 của Ủy ban nhân dân huyện