Hải Phòng, ngày 24 tháng 01 năm 2020

Giấy mời hội nghị tập huấn chuyên sâu kỹ năng nghiệp vụ

công tác Bồi thường nhà nước

           Thực hiện Kế hoạch số 229/KH-UBND ngày 02/11/2017 của Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng về việc triển khai thi hành Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước năm 2017 trên địa bàn thành phố; Sở Tư pháp tổ chức hội nghị tập huấn chuyên sâu kỹ năng, nghiệp vụ công tác bồi thường nhà nước cho cán bộ làm đầu mối công tác bồi thường nhà nước thuộc các Sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân các quận, huyện và xã, phường thị trấn trên địa bàn thành phố Hải Phòng.

1. Thành phần:

- Cán bộ làm đầu mối công tác bồi thường nhà nước thuộc các Sở, ban, ngành thành phố;

- Lãnh đạo Phòng Tư pháp và cán bộ làm đầu mối công tác bồi thường nhà nước thuộc Ủy ban nhân dân các quận, huyện;

- Đại diện Lãnh đạo và cán bộ phụ trách công tác bồi thường nhà nước thuộc Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn;

- Lãnh đạo các phòng chuyên môn, đơn vị thuộc Sở Tư pháp.

2. Thêi gian: 01 ngày, từ  8h00,  ngày 14/11/2018 (thứ  Tư).

3. Địa điểm: Hội trường - trường Chính trị Tô Hiệu (số 01 đường Nguyễn Bình, quận Ngô Quyền, Hải Phòng).

Tài liệu đính kèm: Giấy mời số 1687/GM-STP ngày 08/11/2018 của Sở Tư pháp./.