Hải Phòng, ngày 24 tháng 01 năm 2020

Triển khai Hệ thống thông tin đăng ký và quản lý hộ tịch;
xây dựng cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử và phối hợp cập nhật dữ liệu quốc gia về dân cư

Thực hiện nhiệm vụ được giao theo chỉ đạo của Ủy ban nhân dân thành phố tại Công văn số 6994/UBND-NC ngày 31/10/2018 về việc đôn đốc triển khai Hệ thống thông tin đăng ký và quản lý hộ tịch và xây dựng Cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử theo Công văn số 3911/BTP-CNTT ngày 12-10-2018 của Bộ Tư pháp; Công văn số 6638/CV-BCĐ ngày 16/10/2018 của Ban chỉ đạo 896 về việc đẩy mạnh tiến độ thu thập, cập nhật dữ liệu dân cư; ngày 17/11/2018, Sở Tư pháp đã ban hành văn bản số 1760/STP-HCTP về việc đôn đốc triển khai Hệ thống thông tin đăng ký và quản lý hộ tịch; xây dựng cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử và phối hợp cập nhật dữ liệu quốc gia về dân cư; theo đó, Sở Tư pháp đề nghị Phòng Tư pháp quận, huyện và Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn tiếp tục thực hiện nhiệm vụ sau:

1. Quán triệt công chức làm công tác hộ tịch tiếp tục cập nhật kịp thời, đầy đủ, chính xác các việc hộ tịch phát sinh vào phầm mềm đăng ký và quản lý hộ tịch; hạn chế tối đa việc sai sót nếu có, từng bước thực hiện xây dựng Cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử; tuân thủ đúng quy định pháp luật và quy trình phần mềm trong việc khai thác và sử dụng Hệ thống thông tin đăng ký và quản lý hộ tịch. Việc sử dụng và khai thác phải hiệu quả đồng thời vẫn đảm bảo bảo mật, chính xác về mặt thông tin. 

2. Dự trù kinh phí nhập liệu, điện tử hóa dữ liệu hộ tịch lịch sử đang lưu trữ trên Sổ giấy vào Cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử. Đề xuất, báo cáo Ủy ban nhân dân quận, huyện bố trí kinh phí để hoàn thành vào năm 2019; thường xuyên nâng cấp cơ sở vật chất (máy tính kết nối mạng, máy in, đường truyền …) phục vụ công tác đăng ký và quản lý hộ tịch.      

3. Phối hợp chặt chẽ với cơ quan Công an cùng cấp trong việc cung cấp dữ liệu đầu vào chính xác cho Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư; cấp số định danh cá nhân cho trẻ em dưới 14 tuổi đăng ký khai sinh lần đầu. Xử lý, giải quyết những tồn tại, sai lệch trong giấy tờ công dân giữa dữ liệu hộ tịch và dữ liệu cư trú, căn cước công dân đảm bảo sự thống nhất thông tin cơ bản của công dân.   

Đề nghị Phòng Tư pháp báo cáo Ủy ban nhân dân quận, huyện chỉ đạo phối hợp liên ngành và tạo điều kiện thuận lợi thực hiện tốt nhiệm vụ trên. Trong quá trình triển khai, nếu có khó khăn vướng mắc đề nghị báo cáo về Sở Tư pháp để được hướng dẫn giải quyết.

            Tài liệu đính kèm: Công văn số 1760/STP-HCTP ngày 17/11/2018 của Sở Tư pháp./.