Hải Phòng, ngày 18 tháng 11 năm 2019
Quỹ Đầu tư và Phát triển đất Hải Phòng công khai kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu số 1: Mua sắm máy móc, thiết bị cho khối sở, ngành, đơn vị theo phương thức tập trung năm 2018 của thành phố Hải Phòng.

TB kết quả LCNT.pdf

QĐ phê duyệt KQ LCNT.pdf