Hải Phòng, ngày 06 tháng 12 năm 2019

Xây dựng lộ trình đổi mới công nghệ Công ty cổ phần Cơ khí 1-5

Công ty Cổ phần Cơ khí 1-5 là công ty chuyên sản xuất thiết bị và kết cấu phụ trợ cho trạm trộn bê tông, gia công kết cấu thép. Hiện, công ty chiếm thị phần rất nhỏ, chiếm 0,03% giá trị sản xuất cơ khí của thành phố và 0,006% so với cả nước với nguồn hàng tương đối ổn định từ CIE (60% giá trị sản xuất), CIE chiếm 70% về trạm trộn cả nước.

Đánh giá theo Thông tư 04/2014/TT-BKHCN của Bộ Khoa học và Công nghệ và của các chuyên gia, tổng điểm các thành phần công nghệ của công ty lần lượt là 59 điểm, 57 điểm. Hệ số đóng góp công nghệ của doanh nghiệp lần lượt là Tcc = 0,586; 0,56; Xếp hạng trình độ công nghệ trung bình tiên tiến.

Sản phẩm của Công ty cơ khí 1-5.

Tư vấn xây dựng và thực hiện lộ trình đổi mới công nghệ, các chuyên gia nhận định: công ty cần đổi mới toàn diện cho cả 4 thành tố T, H, I, O, trong đó tập trung vào đổi mới các thành tố T, H và O theo hướng duy trì và phát triển sản phẩm thiết bị phục vụ ngành xây dựng, ổn định và nâng cao năng lực sản xuất. Dự kiến, với hướng đi này, đến năm 2025 doanh thu của công ty đạt 125 tỷ, 120 lao động, tổng số điểm trình độ công nghệ tăng lên 76 điểm, hệ số đóng góp công nghệ tăng lên 0,75, đạt trình độ công nghệ tiên tiến.

Lộ trình đổi mới công nghệ nêu trên của Công ty cổ phần 1-5 đã được trình Hội đồng khoa học công nghệ thành phố đánh giá ngày 13/11.

Nguyễn Lưu