Hải Phòng, ngày 20 tháng 02 năm 2020
Công khai Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu Mua sắm máy vi tính để bàn (bao gồm cả thiết bị lưu điện) cho khối quận, huyện theo phương thức tập trung năm 2018 của thành phố Hải Phòng

QĐ 54 phê duyệt KQLCNT.pdf