Hải Phòng, ngày 26 tháng 06 năm 2019

Hội đồng thi tuyển công chức phường năm 2018 trân trọng kính mời đại biểu tới dự khai mạc kỳ thi tuyển công chức phường.

1. Thành phần:

* Đại biểu thành phố:

- Lãnh đạo Sở Nội vụ thành phố;

- Bà Trần Thị Thu Hà, Trưởng phòng Xây dựng chính quyền và CTTN, Sở Nội vụ;

- Ông Nguyễn Trần Sơn, Phó Trưởng phòng Xây dựng chính quyền và CTTN, Thành viên Ban giám sát Sở Nội vụ;

* Đại biểu quận:

- Thường trực Quận ủy, Thường trực Hội đồng nhân dân quận;

- Ông Trần Văn Quý, Chủ tịch UBND quận,

- Các Phó chủ tịch UBND quận;

- Lãnh đạo Ban Tổ chức Quận ủy;

- Các ông, bà thành viên Hội đồng tuyển dụng; Ban coi thi;

- Các thí sinh tham gia thi tuyển công chức phường năm 2018;

- Đài phát thanh quận đến dự và đưa tin.

2. Thời gian: 07h30’ ngày 28/12/2018 (thứ sáu)

3. Địa điểm: Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên quận, số 87 Nguyễn Lương Bằng, phường Văn Đẩu, quận Kiến An.

Kính mời các đại biểu đến dự để buổi khai mạc đạt kết quả./.

Nơi nhận:

- Như trên;

- Lưu: VT, NV.

TM. HỘI ĐỒNG

CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH UBND QUẬN

Phạm Thị Phượng