Hải Phòng, ngày 21 tháng 09 năm 2019
Ngày 20/12/2018, Hội đồng thi tuyển công chức phường năm 2018 quận Kiến An ban hành Giấy triệu tập số 03/GTT-HĐTD về việc triệu tập các thí sinh tới dự khai mạc kỳ thi tuyển công chức phường năm 2018. Nay do UBND quận có lịch đột xuất nên kỳ thi tuyển công chức phường hoãn lại.
Thời gian cụ thể như sau:
- 15 giờ ngày 14/01/2019 thí sinh đến xem sơ đồ phòng thi, nội quy thi, thời gian thi đối với từng môn.
- Thời gian thi: 02 ngày (từ ngày 15/01/2019).
+ 07 giờ 30 phút ngày 15/01/2019 khai mạc kỳ thi.
+ Địa điểm: Trung tâm giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên quận (số 87 Nguyễn Lương Bằng, Văn Đẩu, Kiến An).
Hội đồng tuyển dụng thông báo để các đơn vị liên quan, các thí sinh biết, thực hiện./.

TM. HỘI ĐỒNG
CHỦ TỊCH
(đã ký)
PHÓ CHỦ TỊCH UBND QUẬN
Phạm Thị Phượng