Hải Phòng, ngày 26 tháng 06 năm 2019

  Thực hiện Nghị định số 29/2012/NĐ-CP ngày 12/4/2012 của Chính phủ về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức; Thông tư số 15/2012/TT-BNV ngày 25/12/2012 của Bộ Nội vụ hướng dẫn về tuyển dụng, ký kết hợp đồng làm việc và đền bù chi phí đào tạo, bồi dưỡng đối với viên chức; Thông tư số 16/2012/TT-BNV ngày 28/12/2012 của Bộ Nội vụ ban hành Quy chế thi tuyển, xét tuyển viên chức, Quy chế thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp đối với viên chức và Nội quy kỳ thi tuyển, thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp đối với viên chức;

  Căn cứ Thông báo số 775/TB-SNV ngày 09/4/2018 của sở Nội vụ về số người làm việc trong đơn vị sự nghiệp giáo dục và đào tạo năm 2018; Ủy ban nhân dân quận Kiến An thông báo nhu cầu tuyển dụng viên chức giáo dục và đào tạo năm học 2017 - 2018 của quận như sau (có văn bản kèm theo)./.
Thông báo tuyển dụng viên chức giáo dục và đào tạo.pdf