Hải Phòng, ngày 21 tháng 11 năm 2019

Triển khai thực hiện Đề án dạy và học ngoại ngữ huyện Thủy Nguyên, giai đoạn 2018-2025

Xác định ngoại ngữ là một trong những yêu cầu cấp thiết để nâng cao chất lượng nguồn nhân lực của địa phương trên các lĩnh vực của đời sống kinh tế - xã hội trong giai đoạn hội nhập quốc tế hiện nay, đồng thời để tạo bước đột phá về chất lượng dạy và học ngoại ngữ cho các cấp học và trình độ đào tạo, khuyến khích đưa ngoại ngữ vào nhà trường từ bậc mầm non và các hoạt động xã hội; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ tiên tiến trong dạy học ngoại ngữ để người học có thể tiếp cận tiếng bản ngữ thuận tiện nhằm phát triển tốt các kỹ năng nghe và nói theo chuẩn quốc tế. Ngày 24/12/2018, Ủy ban nhân dân huyện Thủy Nguyên ban hành Quyết định số 7449/QĐ-UBND về việc ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án dạy và học ngoại ngữ huyện Thủy Nguyên giai đoạn 2018-2025.

Theo đó, mục tiêu từ nay đến năm 2025 sẽ tiến hành mở rộng quy mô triển khai chương trình tiếng Anh các cấp học. Đối với cấp Mầm non, phấn đấu đến năm 2020 có 25% cơ sở giáo dục mầm non triển khai thí điểm cho trẻ làm quen tiếng Anh, 10% học sinh mẫu giáo được làm quen tiếng Anh với thời lượng 2-3 tiết/tuần và 9 tháng/năm theo khung thời gian năm học. Đối với cấp Tiểu học, từ nay đến năm 2020, 100% học sinh lớp 3 đến lớp 5 được học chương trình tiếng Anh hệ 10 năm đủ 4 tiết/tuần; từ năm 2020 đến năm 2025 xây dựng và triển khai lộ trình chương trình làm quen tiếng Anh lớp 1,2 chính thức theo hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Đối với giáo dục Trung học, đến năm 2020, 80% học sinh trường trung học cơ sở, 60% học sinh trung học phổ thông được học chương trình tiếng Anh hệ 10 năm; phấn đấu đến năm 2025, 100% học sinh cấp phổ thông được học chương trình tiếng Anh hệ 10 năm…Xây dựng lộ trình bồi dưỡng, nâng cao trình độ của giáo viên tiếng Anh các cấp theo khung năng lực Việt Nam phấn đấu từ năm 2021 đến năm 2025, 100% giáo viên tiếng Anh đạt chuẩn theo khung năng lực 6 bậc Việt Nam, ít nhất 30% tổng số giáo viên tiếng Anh các cấp đạt chuẩn quốc tế, 2% giáo viên tiếng Anh được đi bồi dưỡng tại nước ngoài…

Để triển khai thực hiện Đề án dạy và học ngoại ngữ của huyện giai đoạn 2018-2025 có hiệu quả, Ủy ban nhân dân huyện yêu cầu thành lập Ban Chỉ đạo và xây dựng Kế hoạch triển khai Đề án dạy và học ngoại ngữ của huyện giai đoạn 2018-2025 tới 100% các trường học trên toàn huyện; quán triệt và triển khai nghiêm túc các văn bản chỉ đạo cả các bộ ngành liên quan. Thực hiện tốt việc xây dựng chương trình, tài liệu dạy và học ngoại ngữ; phát triển đội ngũ giáo viên cấp học; tăng cường đổi mới phương pháp giảng dạy, kiểm tra, đánh giá; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, truyền thông, hợp tác quốc tế; nâng cao vai trò hoạt động dạy và học của các trung tâm ngoại ngữ, tin học trên địa bàn…

Yêu cầu các Phòng, ban, đơn vị, Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn, các trường học trên toàn huyện căn cứ chức năng, nhiệm vụ thực hiện các nhiệm vụ được giao tại Kế hoạch và phối hợp chặt chẽ với ngành Giáo dục và Đào tạo thực hiện có hiệu quả Đề án dạy và học ngoại ngữ giai đoạn 2018-2025 trên địa bàn huyện.

Chi tiết nội dung Quyết định số 7449/QĐ-UBND tại đây./.

Phòng VH&TT