Hải Phòng, ngày 07 tháng 12 năm 2019

Thông báo số 571/TB-UBND ngày 28/12/2018 của UBND huyện về lịch tiếp công dân của Chủ tịch UBND huyện năm 2019