Hải Phòng, ngày 23 tháng 02 năm 2020

Thông báo số 571/TB-UBND ngày 28/12/2018 của UBND huyện về lịch tiếp công dân của Chủ tịch UBND huyện năm 2019