Hải Phòng, ngày 26 tháng 06 năm 2019

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương số 77/2015/QH13 ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật Tiếp công dân số 42/2013/QH13 ngày 25/11/2013;

Căn cứ  Nghị định số 64/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tiếp công dân;

Thực hiện văn bản số 8353/UBND-TCD ngày 27/12/2018 của UBND thành phố Hải Phòng về việc tổ chức tiếp công dân định kỳ năm 2019;

Ủy ban nhân dân quận Kiến An thông báo lịch tiếp công dân của Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận như sau:
Thông tin chi tiết vui lòng xem ở đây.pdf