Hải Phòng, ngày 22 tháng 09 năm 2019

Báo cáo kết quả thực hiện Chương trình mỗi xã một sản phẩm thành phố Hải Phòng năm 2018

Chi tiết xem
tại đây.