Hải Phòng, ngày 24 tháng 02 năm 2020

Báo cáo kết quả thực hiện Chương trình mỗi xã một sản phẩm thành phố Hải Phòng năm 2018

Chi tiết xem
tại đây.