Hải Phòng, ngày 23 tháng 08 năm 2019
Quyết định ban hành Quy chế quản lý hoạt động thông tin đối ngoại trên địa bàn thành phố Hải Phòng.pdf