Hải Phòng, ngày 28 tháng 02 năm 2020
Hội nghị Tổng kết công tác năm 2018 triển khai nhiệm vụ năm 2019 Sở Giao thông vận tải