Hải Phòng, ngày 24 tháng 01 năm 2020

Đối ngoại nhân dân 2018 – Thành công và thách thức