Hải Phòng, ngày 24 tháng 01 năm 2020

Kế hoạch thực hiện công tác pháp chế năm 2019

Để triển khai đồng bộ, kịp thời và hiệu quả các hoạt động pháp chế trên địa bàn thành phố; đồng thời nhằm bồi dưỡng, nâng cao năng lực đội ngũ pháp chế, tăng cường chất lượng, hiệu quả công tác tham mưu giúp thủ trưởng cơ quan chuyên môn triển khai thực hiện công tác và củng cố, kiện toàn, phát huy tính chủ động, tích cực của đội ngũ pháp chế tại các cơ quan, đơn vị, ngày 29/01/2019, Ủy ban nhân dân thành phố đã ban hành Kế hoạch số 32/KH-UBND thực hiện công tác pháp chế năm 2019 trên địa bàn thành phố Hải Phòng.

Những nhiệm vụ trọng tâm của Kế hoạch:

- Sắp xếp, kiện toàn tổ chức, bộ máy, đội ngũ cán bộ pháp chế tại các sở, ban, ngành, cụ thể là: tiếp tục duy trì, ổn định hoạt động của Phòng Pháp chế (đối với các cơ quan, đơn vị đã có Phòng Pháp chế). Đối với các cơ quan, đơn vị đã được bố trí biên chế công tác pháp chế thì sắp xếp, bố trí cán bộ pháp chế chuyên trách để thực hiện nhiệm vụ pháp chế. Các cơ quan, đơn vị còn lại chủ động bố trí bộ phận hoặc nhân sự phụ trách công tác pháp chế theo quy định.

- Tổ chức tập huấn, hướng dẫn nghiệp vụ liên quan đến công tác pháp chế cho công chức pháp chế của các sở, ban, ngành như: Soạn thảo, xây dựng, kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật; xây dựng chính sách và đánh giá tác động chính sách; tuyên truyền, phổ biến các văn bản pháp luật; theo dõi thi hành pháp luật...

            Đối với việc tổ chức thực hiện công tác pháp chế thuộc lĩnh vực quản lý của các sở, ban, ngành theo quy định của Nghị định số 55/2011/NĐ-CP:

-   Công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật:

 + Hoàn thành 100% việc xây dựng và trình ban hành các văn bản quy phạm pháp luật thuộc lĩnh vực quản lý theo phân công của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố đảm bảo trình tự, thủ tục của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015, Quyết định số 2795/2016/QĐ-UBND ngày 14/11/2016 của Ủy ban nhân dân thành phố ban hành Quy chế xây dựng và ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng; thời hạn trình thực hiện theo Quyết định phê duyệt của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố.

+ Chủ trì, phối hợp với Sở Tư pháp trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố phê duyệt các đề nghị xây dựng văn bản quy phạm pháp luật sửa đổi, bổ sung, thay thế hoặc ban hành văn bản mới; danh mục văn bản quy phạm pháp luật quy định chi tiết các nội dung được Trung ương giao; thẩm định các dự thảo văn bản quy phạm pháp luật theo danh mục đã được phê duyệt.

+ Tham gia góp ý đầy đủ, chất lượng và đáp ứng thời gian theo yêu cầu đối với các dự thảo văn bản quy phạm pháp luật do các cơ quan Trung ương và các cơ quan thành phố soạn thảo.

-   Công tác rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật:

Tiếp tục thực hiện và hoàn thành đúng tiến độ các nội dung Kế hoạch của Ủy ban nhân dân thành phố về thực hiện hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật kỳ 2014-2018; công tác kiểm tra, rà soát văn bản quy phạm pháp luật năm 2019; tổng hợp kết quả về rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật thuộc phạm vi quản lý.

            - Công tác phổ biến, giáo dục pháp luật:

            + Xây dựng các chương trình, đề án, kế hoạch về phổ biến, giáo dục pháp luật trong phạm vi ngành, lĩnh vực quản lý nhà nước ở địa phương và tổ chức thực hiện chương trình, đề án, kế hoạch sau khi được phê duyệt.

+ Tổ chức thực hiện hiệu quả các hoạt động hưởng ứng Ngày pháp luật Việt Nam năm 2019 theo Kế hoạch của Ủy ban nhân dân thành phố.

+ Chủ trì, phối hợp với Sở Tư pháp: Tổ chức tuyên truyền, phổ biến các văn bản pháp luật mới, các quy định pháp luật mà dư luận xã hội quan tâm hoặc cần định hướng dư luận xã hội trong phạm vi ngành, lĩnh vực quản lý nhà nước ở địa phương; rà soát, củng cố, kiện toàn đội ngũ báo cáo viên pháp luật, tuyên truyền viên pháp luật; tập huấn kiến thức pháp luật, bồi dưỡng nghiệp vụ phổ biến, giáo dục pháp luật cho đội ngũ báo cáo viên pháp luật, tuyên truyền viên pháp luật của cơ quan, đơn vị.

-  Công tác theo dõi thi hành pháp luật và kiểm tra thi hành pháp luật:

+ Xây dựng kế hoạch công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật trong phạm vi ngành và tổ chức thực hiện kế hoạch sau khi được phê duyệt.

+ Phối hợp với Sở Tư pháp tham gia Đoàn kiểm tra liên ngành thực hiện việc theo dõi tình hình thi hành pháp luật trong lĩnh vực trọng tâm, liên ngành năm 2019, kiểm tra tình hình thi hành văn bản quy phạm pháp luật theo chuyên đề, địa bàn hoặc theo ngành, lĩnh vực.

+ Hướng dẫn, theo dõi, đôn đốc, kiểm tra các đơn vị thuộc phạm vi quản lý trong việc thực hiện công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật.

-  Các nhiệm vụ công tác pháp chế khác:

+ Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan triển khai tổ chức thực hiện có hiệu quả các hoạt động hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp theo phạm vi được phân công của cơ quan, đơn vị tại Kế hoạch hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp năm 2019 của Ủy ban nhân dân thành phố; tham mưu các vấn đề pháp lý và tham gia tố tụng theo quy định.

+ Phối hợp với Sở Tư pháp: Thực hiện quản lý nhà nước về công tác bồi thường của Nhà nước trên địa bàn thành phố; công tác giải quyết, bồi thường của Nhà nước theo quy định của pháp luật; tổ chức bồi dưỡng, tập huấn nghiệp vụ cho đội ngũ công chức làm công tác bồi thường của Nhà nước.

-  Công tác đào tạo, bồi dưỡng, kiện toàn đội ngũ pháp chế:

+ Phối hợp với Sở Tư pháp, Sở Nội vụ đăng ký tham gia các lớp đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ ngắn hạn hoặc dài hạn góp phần nâng cao trình độ, năng lực công tác đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được giao.

+ Cử cán bộ, công chức tham gia các lớp bồi dưỡng nghiệp vụ pháp chế do Bộ Tư pháp, các Bộ chuyên ngành, Ủy ban nhân dân thành phố và Sở Tư pháp tổ chức.

Sở Tư pháp có trách nhiệm theo dõi, đôn đốc việc thực hiện Kế hoạch; tổng hợp và báo cáo Ủy ban nhân dân thành phố, Bộ Tư pháp kết quả thực hiện công tác pháp chế năm 2019; tổ chức hoặc phối hợp tổ chức các cuộc hội thảo, lớp tập huấn, bồi dưỡng nâng cao kỹ năng, chuyên môn, nghiệp vụ cho cán bộ, công chức làm công tác pháp chế tại các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân thành phố.

Tài liệu đính kèm: Kế hoạch số 32/KH-UBND ngày29/01/2019 của Ủy ban nhân dân thành phố./.