Hải Phòng, ngày 22 tháng 09 năm 2019
Quỹ Đầu tư và Phát triển đất Hải Phòng thực hiện công khai tổng hợp nhu cầu mua sắm tập trung 2 khối Sở, ngành, đơn vị và Quận, huyện của thành phố Hải Phòng năm 2019 về: số lượng, chủng loại tài sản mua sắm, dự toán, nguồn vốn thực hiện mua sắm

Bảng-TH-nhu-cầu-MSTT-2019-Quận-huyện.pdf

Bảng-TH-nhu-cầu-MSTT-2019-Sở-Ngành.pdf