Hải Phòng, ngày 10 tháng 12 năm 2019
Tập Chỉ số giá xây dựng tháng 10, 11, 12, Quí IV và năm 2018 
trên địa bàn thành phố Hải Phòng

Dạng file: *. PDF


Xin vui lòng tải tại đây